Resultater og udbytte

Aikans resultater er veldokumenterede. Metoden sikrer effektiv produktion af metan og kompost fra husholdningsaffald.Nøgletale for ydelsen i et Aikan-anlæg er som følger:

AIKAN RESULTATER OG UDBYTTE

1 ton gennemsnitligt biologisk dagrenovation omdannes til :

80 m3 biogas (ca. 70 procent metan)

Metanen i biogassen kan erstatte ca. 60 liter diesel til bildrift

Alternativer:

  • Transport i rørledning til eksternt kraftværk
  • Opgradering og distribution i eksisterende gasnet
  • Opgradering og brug som brændstof til køretøjer

350 kg kompost

  • Næringsrig
  • Fuldt hygiejniseret
  • Stabiliseret organisk materiale

350 kg strukturmateriale som kan genbruges
(500 kg tilsat ved start)

 (Ovenstående er gennemsnitstal - resultater afhænger af affaldets beskaffenhed og renhed)

Opskalering

De færreste lande udnytter deres biogaspotentiale fra husholdningsaffald fuldt ud. I Danmark vil en fuld udnyttelse af slam og husholdningsaffald til biogasproduktion kunne erstatte omkring 25 procent af landets nuværende forbrug af naturgas. I et sådant scenarie vil biogas fra slam levere 20 procent, mens de resterende 5 procent vil komme fra biologisk husholdningsaffald.

Husholdningsaffald udgør en mindre del af det samlede produktionspotentiale, men vil normalt gøre det lettere at opnå økonomisk attraktive resultater. Den væsentligste grund er, at biogaspotentialet i husholdningsaffald er 10 gange højere end i slam (målt i forhold til vægt).

Aikans fuldskala demonstrationsanlæg i Nordvestsjælland har behandlet kommunal dagrenovation fra 8-10 kommuner siden 2003.

Et Aikan-anlæg kan integreres med konventionelle biogasanlæg. På denne måde kan et konventionelt biogasanlæg opgraderes, så det bliver i stand til at behandle fraktioner med forhøjet indhold af ikke-biologisk affald.

Ydelse og stabilitet

Aikan-teknologien er udviklet af biologer og bønder med biologien som udgangspunkt. Konceptet bygger på et tilvalg af teknologiske standardløsninger og velafprøvet udstyr til affaldsbehandling og landbrugsdrift, som er er nemt at reparere og erstatte med minimal nedetid. Dette sikrer en meget høj driftssikkerhed, hvilket forbedrer anlæggets økonomiske resultater.

Flere oplysninger om Aikans resultater og udbytte:
Metan-kvalitet
Kompost-kvalitet
Råmaterialer
Hygiejniserings-resultater