Metode-sammenligning

Anaerob omsætning: Sammenligning af metoder

Inden for anaerob omsætning findes flere forskellige metoder til produktion af biogas. Første del af denne side giver en sammenligning af de to vigtigste metoder. Anden del af siden sammenligner Aikans 3-trins løsning med to andre udbredte metoder, som er optimeret for håndtering af fast biologisk affald.

De mest udbredte metoder: Våd og tør anaerob omsætning 

Anaerob omsætning betyder, at biologisk affald omdannes til nyttig biogas og kompostgøding under forhold med kun lidt eller ingen ilt. De to vigtigste metoder er blevet kendt under navnene tør anaerob omsætning (dry AD) og våd anaerob omsætning (wet AD).

Den væsentligste forskel mellem de to metoder vedrører det faste affalds form. Ved tør anaerob omsætning behandler man det biologiske affald, stort set som det er, kun med brug af simpel mekanisk sortering og således, at omsætningen sker, mens affaldet forbliver i fast form. Våd anaerob omsætning forudsætter, at affaldet omdannes til en ensartet pulp, som kan pumpes rundt i forbindelse med behandlingen.

Både våd og tør anaerob omsætning finder sted i et vådt miljø, så terminologien kan være lidt forvirrende, første gang man støder på den.

Sammenligning af våd og tør anaerob omsætning af fast biologisk affald

Våd anaerob omsætning

Tør anaerob omsætning

Råmateriale

Rent biologiske fraktioner, som kan gøres pumpbare

Alle typer fast biologisk affald

Fleksibilitet i behandlingskapacitet

Lav

Høj

Tolerance ift. urenheder

Lav

Høj

Fuld intern recirkulering af flydende perkolat i anlægget

Ikke mulig

Mulig
(kun Aikan gør dette)

Samlede kapital- og driftsomkostninger pr. ton fast affald

Højere

Lavere

Mulige slutprodukter

Biogas, slam, digestat

Biogas, kompost, digestat

Typisk brug

Biogasfællesanlæg

Anlæg til fast organisk husholdningsaffald, evt. kombineret med gyllebaserede anlæg

Begge typer anaerob omsætning benytter de samme biologiske processer: Hydrolyse, metandannelse og kompostering af den faste fraktion. Våd og tør anaerob omsætning adskiller sig ved, hvordan affaldet behandles og hvilke affaldstyper, der kan behandles.

Igennem tiden er det blevet forsøgt at anvende våd anaerob omsætning til behandling af kildesorteret organisk dagrenovation (KOD). Mange af disse forsøg har fejlet, fordi dagrenovationens høje indhold af urenheder har givet problemer.

Aikan-teknologien anvender tør anaerob omsætning i en unik 3-trins proces, som gør det muligt at lade det faste affald forblive urørt inde i procesmodulet under både metandannelsen og komposteringen.


Sammenligning af Aikan-teknologien med andre systemer til tør anaerob omsætning 

Den følgende tabel viser en sammenligning mellem Aikan-teknologien og andre aktuelt udbudte metoder til tør anaerob omsætning.

Sammenligning af 3-trins og 1-trins processer

  

Aikan-teknologi

Andre systemer til tør anaerob omsætning

Kommentar

Metode

3-trins batch behandling, integreret tør anaerob omsætning og kammerkompostering

1-trins batch behandling

1-trins kontinuert behandling

Brug af procesmodul

Hydrolyse og kompostering

Biogas
produktion

Biogas produktion

 

Brug af gastank

Biogas produktion og biogas oplagring

Biogas
oplagring

Biogas oplagring

Metan % i biogas

Ca. 70%

55%

Ca. 60%

Forskel på op til 15 procentpoint. Høj metanprocent gør det lettere og billigere at opgradere til bionaturgas (metan).

Sporbarhed

Mulig da behandlingen sker i batches

Ikke mulig på grund af behov for podning med allerede behandlet affald

Ikke mulig

Kompostering

Integreret

Ikke integreret

Ikke integreret

I et Aikan-anlæg forbliver affaldet inde i det lukkede procesmodul, også mens der komposteres.

Hygiejnisering af kompost

Integreret. Fuld hygiejnisering er veldokumenteret

Ikke integreret

Ikke integreret

Sikkerhedsprocedurer når procesmodulerne åbnes

Ingen særlige forskrifter (der er ingen gasproduktion i modulerne, der forbliver lukkede indtil kompostering er afsluttet).

Strenge forskrifter ved åbning pga. fare for gaseksplosioner (gasproduktion finder sted i procesmodulerne).

(n.a.)

Lavere driftsrisici når kompostering er integreret.

Andel af den fremstillede energi der bruges til behandlingen

10%

20%

(n.a)

Aikans ventilationssystem, der er indbygget i procesmodulerne, bruger mindre energi end eksternt påført beluftning.